قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم ورزشي

9 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم ورزشي
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم ورزشي-دانشگاه تهران

قمی درزی دانیال

از نوشهر

4 سال

روزانه

نبی زاده جوان حسین

از فردوس

4 سال

روزانه

مالکی علی

از بيرجند

2 سال

روزانه

کامی شیرازی سید امیر

از شاهرود

2 سال از يازدهم

روزانه

علی عرب مطهره

از شاهرود

2 سال

روزانه

علیزاده ابراهیمی مهدی

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

لایموت احمد

از خوي

2 سال

روزانه

زارعی مطهره

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

شهبازی خورشید هدیه

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:30:11 PM
Menu