قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي عمران

39 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي عمران
25نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
7 نفر
2 سال دانش آموز کانون
13 نفر
1 سال دانش آموز کانون
14 نفر

مهندسي عمران

دانشگاه صنعتي شريف - تهران39 دانشگاه تهران22 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران18 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران21 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران15 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران13 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 32 دانشگاه صنعتي اصفهان37 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)8 دانشگاه الزهرا(س) - تهران7 دانشگاه شاهد - تهران2 دانشگاه فردوسي - مشهد21 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين7 دانشگاه شيراز12 دانشگاه اصفهان15 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 30 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان15 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان9 دانشگاه گيلان - رشت20 دانشگاه صنعتي قم6 دانشگاه تبريز39 دانشگاه كاشان9 دانشگاه قم13 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان15 دانشگاه يزد35 دانشگاه بوعلي سينا - همدان16 دانشگاه مازندران - بابلسر14 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران5 دانشگاه شهيد چمران اهواز15 دانشکده فني ومهندسي گرمسار6 دانشگاه اراک 16 دانشگاه اروميه8 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز9 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا7 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز14 دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد11 دانشگاه رازي کرمانشاه10 دانشگاه گلستان - گرگان15 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)15 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس10 دانشگاه اردکان19 دانشگاه شهرکرد7 دانشگاه صنعتي شاهرود21 دانشگاه خليج فارس - بوشهر16 دانشگاه زنجان20 دانشگاه دامغان8 دانشگاه كردستان - سنندج11 دانشگاه صنعتي اراك6 دانشگاه بجنورد10 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر18 دانشگاه سمنان17 دانشگاه تفرش8 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول6 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان5 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل23 دانشگاه ياسوج14 دانشگاه صنعتي كرمانشاه11 دانشگاه فسا2 دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول)5 دانشگاه صنعتي اروميه5 دانشگاه صنعتي سيرجان11 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان9 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار1 دانشگاه بيرجند16 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار8 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد11 دانشگاه صنعتي قوچان11 دانشگاه ايلام5 دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي)5 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد5 دانشگاه ولايت - ايرانشهر3 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک9 دانشگاه ملاير17 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان18 دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)12 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان10 دانشگاه لرستان - خرم آباد11 دانشگاه صنعتي بيرجند9 مركز اموزش عالي محلات13 دانشگاه تربت حيدريه6 دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار)4 مرکز آموزش عالي استهبان9 دانشگاه زابل5 دانشگاه بناب2 دانشگاه بزگمهر قاينات3 دانشگاه جيرفت7 مجتمع آموزش عالي گناباد3 مجتمع آموزش عالي بم6 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين6 دانشگاه مراغه9

مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

یدالهی علیرضا

از شيراز

7 سال از ششم دبستان

روزانه

فلفلیان امیررضا

از اصفهان

5 سال از هشتم

روزانه

باقری سیدپارسا

از تهران

4 سال از نهم

روزانه

قربانی پوریا

از نيشابور

4 سال از نهم

روزانه

خاک پور امیر محمد

از فريدون كنار

4 سال از نهم

روزانه

قدوسی مهدی

از نيشابور

3 سال از دهم

روزانه

یعقوبی رضا

از تربت حيدريه

3 سال از دهم

روزانه

دلیوندانی امیررضا

از پاكدشت

3 سال از دهم

روزانه

تاجور امیر حسین

از ساري

3 سال از دهم

روزانه

توکل ملیکا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

ارشاد علیرضا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

جزائری شوشتری سیدسعید

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

سیاه سرانی کجوری محمدرضا

از نور

2 سال از يازدهم

روزانه

معزی سید محمد مهدی

از فردوس

2 سال از يازدهم

روزانه

ابوسعیدی علی

از كرمان

2 سال از يازدهم

روزانه

رحیمی محمد جواد

از پاكدشت

2 سال از يازدهم

روزانه

موسوی زاده تفتی سیدعلیرضا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

علی پور ملجائی امیرمحمد

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

سلمانی نژاد امیرمسعود

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

بی ریا علیرضا

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

وزیرزنجانی فرشاد

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

طریقت محمد

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

بشکول کبری

از اسلام‌شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

مصلی علی

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

سیدان سید حسین

از ساري

2 سال از يازدهم

روزانه

زروندی علیرضا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

درودی فریدالدین

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمدپور فاطمه

از بيرجند

1 سال از دوازدهم

روزانه

فارابی سجاد

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

آقاجانی امین

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

زرعی حور محمدرضا

از ساري

1 سال از دوازدهم

روزانه

مولاقلی زاده علی

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

مرادی علیرضا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

خزاعی وفا مبین

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

افروز آریا

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

آقارفیعی ماهان

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

گودرزی امیرعباس

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

نادری ساحل

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

محسنی فاطمه

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 4:51:46 PM
Menu