قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي پزشکي

25 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران در رشته ی مهندسي پزشکي
16نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
11 نفر
1 سال دانش آموز کانون
9 نفر

مهندسي پزشکي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

امینی آیدا

از آمل

6 سال از هفتم

روزانه

نجاتی نیما

از شيروان

5 سال از هشتم

روزانه

خانی محمد امیر

از ايوان غرب

5 سال

روزانه

شمس نیا علی

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

مزینانی درناز

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

بهرامی مشکان

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

طباطبایی سید مصطفی

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

کریمیان شیرین

از اهواز

2 سال از يازدهم

روزانه

رمضانپور جویباری پارسا

از ساري

2 سال از يازدهم

روزانه

فلاح مبینا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

ملکی نظری آرش

از رشت

2 سال از يازدهم

روزانه

کارگر ابوالفضل

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

خدادادی امیرصدرا

از اراك

2 سال از يازدهم

روزانه

دهقانی فیروزآبادی امیرحسین

از ميبد

2 سال از يازدهم

روزانه

قالیچه باف نگار

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

قطبی زاده هلیا

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

مهدوی ورپشتی مهدی

از نجف آباد

1 سال از دوازدهم

روزانه

عباس پورامیرهنده سینا

از ملارد

1 سال از دوازدهم

روزانه

کاظمی سیدمیثم

از ملارد

1 سال از دوازدهم

روزانه

هنرمند ملیکا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

موسوی زهرا سادات

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

حاجیلو حنانه

از شهر قدس

1 سال از دوازدهم

روزانه

کرمی علی

از بوشهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

مسافرچی ریحانه

از كاشان

1 سال از دوازدهم

روزانه

پولاد امیرحسین

از اهواز

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:03:00 AM
Menu