قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي نفت

21 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي نفت
13نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

مهندسي نفت-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

ساکی علی

از اهواز

4 سال

روزانه

کلیدری نیما

از ياسوج

4 سال از نهم

روزانه

خمسی محمدمهدی

از قم

4 سال از نهم

روزانه

قنواتی امیرمحمد

از تهران

4 سال از نهم

روزانه

فامیل رشتیان فرهاد

از همدان

3 سال

روزانه

صادق پور خواجویی علی

از شيراز

3 سال از دهم

روزانه

اسلامی نیا مبین

از پاوه

2 سال از يازدهم

روزانه

قربان پور درگاه فاطمه

از الوند

2 سال از يازدهم

روزانه

خلیلی امیدرضا

از اراك

2 سال از يازدهم

روزانه

اکبری مقصودیان سجاد

از قم

2 سال از يازدهم

روزانه

زائر فاضل

از لامرد

2 سال از يازدهم

روزانه

جاسمی سیدامیرمسعود

از كرمانشاه

2 سال از يازدهم

روزانه

لطفعلی کنی مریم

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

عسگری علیرضا

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه

باقری علیرضا

از محلات

1 سال از دوازدهم

روزانه

درخشان نیا مهدیه

از شبستر

1 سال از دوازدهم

روزانه

رنجبر سهیل

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

ترابی سیدمحمد

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

نایل پور ائلمان

از تبريز

1 سال از دوازدهم

روزانه

ابراهیمی عرشیا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

کریمی مال امیر ارمغان

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:41:33 AM
Menu