قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي شهرسازي

7 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي شهرسازي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي شهرسازي-دانشگاه تهران

دوبحری بندری سعید

از بندرانزلي

2 سال از يازدهم

روزانه

محمدی آذین

از همدان

2 سال از يازدهم

روزانه

حسنی ضیایری سیده ایدا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

چپر دار شکیبا

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

خوش منش فائقه

از رودهن

2 سال از يازدهم

روزانه

ملائیان مهتا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

فلاح مهدیه

از آمل

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:18:08 PM
Menu