قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي نقشه برداري

11 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي نقشه برداري
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
6 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

مهندسي نقشه برداري-دانشگاه تهران

زارع ایران

از تهران

4 سال از نهم

روزانه

شیردل شهمیری محمد امین

از ساري

2 سال از يازدهم

روزانه

عبادی سینا

از ماه شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

علی اکبری محمدامین

از قم

2 سال از يازدهم

روزانه

زمانی مریم

از اسلام‌شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

ملوک زاده یلدا

از آمل

2 سال از يازدهم

روزانه

مصطفی پور کندلوسی مریم

از نوشهر

2 سال از يازدهم

روزانه

قاسمی محمدحسین

از داراب

1 سال از دوازدهم

روزانه

مشکانی علی

از قرچك

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمودنیا امیرحسین

از اسفراين

1 سال از دوازدهم

روزانه

کردمافی محمد

از وردآورد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:01:27 AM
Menu