قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي پليمر

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مهندسي پليمر
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران

تقی زاده هدیه

از بيرجند

2 سال از يازدهم

روزانه

زیاد الهی علیرضا

از بهشهر

2 سال از يازدهم

روزانه

آباد دانیال

از ماه شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

جلالیان سیده یگانه

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

نوروزی فاطمه

از شهركرد

1 سال از دوازدهم

روزانه

گرگی امیرحسین

از ماه شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

صفری فاطمه

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

رضائی نهاد ابوالفضل

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:35:06 AM
Menu