قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي مواد و متالورژي

31 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي مواد و متالورژي
16نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
6 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
15 نفر

مهندسي مواد و متالورژي

دانشگاه صنعتي شريف - تهران31 دانشگاه تهران18 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران11 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران30 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران8 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 13 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين7 دانشگاه صنعتي اصفهان32 دانشگاه شيراز16 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان5 دانشگاه فردوسي - مشهد20 دانشگاه تبريز22 دانشگاه كاشان6 دانشگاه يزد21 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان11 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 18 دانشگاه بوعلي سينا - همدان7 دانشگاه زنجان6 دانشگاه صنعتي اروميه2 دانشگاه شهيد چمران اهواز12 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز18 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا4 دانشگاه شهرکرد16 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز6 دانشگاه صنعتي همدان10 دانشگاه اراک 7 دانشگاه ميبد 9 دانشگاه رازي کرمانشاه10 دانشگاه اروميه5 دانشگاه شهرکرد(دانشکده فني ومهندسي بروجن) 6 دانشگاه ملاير5 دانشگاه سمنان26 دانشگاه صنعتي شاهرود13 دانشکده فني و مهندسي گلپايگان8 دانشگاه ياسوج13 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه صنعتي بيرجند9 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار4 دانشگاه بناب8 دانشگاه مراغه6

مهندسي مواد و متالورژي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

طوبایی علی

از همدان

10 سال از سوم دبستان

روزانه

صالحی حمیدرضا

از آبيك

4 سال از نهم

روزانه

غیاثی منش بهداد

از اراك

4 سال از نهم

روزانه

ظهیری سیدعلیرضا

از تنكابن

4 سال از نهم

روزانه

سعادت نژاد یاس

از قائم شهر

4 سال از نهم

روزانه

درست کار رضا

از رامسر

4 سال از نهم

روزانه

قمصری آرین

از گرگان

4 سال از نهم

روزانه

ولائی راد مهدی

از بناب

3 سال از دهم

روزانه

تیموری امیرحسام

از تهران

3 سال

روزانه

شمسی علی

از تنكابن

2 سال از يازدهم

روزانه

نوری سپهر

از زنجان

2 سال از يازدهم

روزانه

نژادمنساری مهران

از سيرجان

2 سال از يازدهم

روزانه

حلاجان علی

از قم

2 سال از يازدهم

روزانه

دهقان توران پشتی سینا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

خزاعی مبینا

از بيرجند

2 سال از يازدهم

روزانه

کاردان نیلوفر

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

ساعی سامان

از كرمانشاه

1 سال از دوازدهم

روزانه

پیله چی ها پویا

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

شیخیان حامد

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

مرادی بانیارانی پیام

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

زندیه محمد

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

فرزانه فرد سردهایی آریا

از بندرعباس

1 سال از دوازدهم

روزانه

کاوسی بنیامین

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

صابریان مهسا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

مرادی محمدحسین

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

موعظی رامتین

از تهران

1 سال

روزانه

مختاری ملک آبادی رضا

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

عسکری ابوالفضل

از رفسنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

موذنی زینب

از خمين

1 سال از دوازدهم

روزانه

حصاری سارا

از نيشابور

1 سال از دوازدهم

روزانه

سیرجانی سیما

از نيشابور

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:12:52 PM
Menu