قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي هوافضا

28 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي هوافضا
18نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
8 نفر
1 سال دانش آموز کانون
10 نفر

مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

شهبازی زهرا

از تهران

8 سال از پنجم دبستان

روزانه

شاهپری حمید

از تهران

6 سال از هفتم

روزانه

نوروزی مهسا

از ايذه

5 سال از هشتم

روزانه

محمودی امیر حسین

از اسفراين

4 سال از نهم

روزانه

نجاتی شندی علیرضا

از شبستر

4 سال از نهم

روزانه

کرمی ابوالوردی محمدحسین

از شيراز

4 سال از نهم

روزانه

فرزانه کجاباد امیررضا

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

انجم شعاع محمدصدرا

از كرمان

3 سال از دهم

روزانه

بلند زاده محمد علی

از كرج

3 سال از دهم

روزانه

مکتوبیان محمد

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

ایل بیگی عراقی سها

از فرديس

2 سال از يازدهم

روزانه

اصغری روشن دانیال

از بابل

2 سال از يازدهم

روزانه

یوسفی علی

از جهرم

2 سال از يازدهم

روزانه

نیک طبع اطاعتی ایلیا

از كرمان

2 سال از يازدهم

روزانه

آقا امیررضا

از شيراز

2 سال از يازدهم

روزانه

امیرپور مهدی

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

بیاتی محمدعلی

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

مسلمانی محمدحسین

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

یزدانی محمدحسن

از مرودشت

1 سال از دوازدهم

روزانه

راحمی نژاد امیرعباس

از تبريز

1 سال از دوازدهم

روزانه

عسگری نژاد مریم

از اراك

1 سال از دوازدهم

روزانه

عفیفه زاده کاشانی مرتضی

از كاشان

1 سال از دوازدهم

روزانه

دلاورخلقی فاطمه

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

توسلی علی

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

صفایی موید کسری

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

ناطقی علی اکبر

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

ابوئی مهریزی علی

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

جمشیدی مقدم محراب

از گرگان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:40:59 AM
Menu