قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي نساجي

15 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران در رشته ی مهندسي نساجي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
9 نفر

مهندسي نساجي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

هدایتی سیاهمزگی فاطمه

از شهر قدس

4 سال از نهم

روزانه

اسماعیلی یاسمین

از كرج

3 سال از دهم

روزانه

کریمی نساء

از قم

2 سال از يازدهم

روزانه

صبوری مائده

از الوند

2 سال از يازدهم

روزانه

شریفی مرتضی

از اميديه

2 سال از يازدهم

روزانه

سبزی مبارکه مریم

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

منصوری آرانی علی

از آران و بيدگل

1 سال از دوازدهم

روزانه

رستم لو امیرحسین

از خوي

1 سال از دوازدهم

روزانه

ابراهیم زاده مینا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

سلطانیانی نگار

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

صادقی یگانه

از زاهدان

1 سال از دوازدهم

روزانه

فرساد نجمه

از اسفراين

1 سال از دوازدهم

روزانه

اسماعیلی سیده سارا

از تهران

1 سال

روزانه

سیدعباسی سیدمحمدرضا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

نعمتی ویانا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:21:08 PM
Menu