قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم کامپيوتر

11 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی علوم کامپيوتر
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

علوم کامپيوتر

دانشگاه صنعتي شريف - تهران11 دانشگاه تهران15 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران9 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران12 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)13 دانشگاه فردوسي - مشهد21 دانشگاه الزهرا(س) - تهران8 دانشگاه شاهد - تهران4 دانشگاه اصفهان22 دانشگاه تبريز13 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان7 دانشگاه قم14 دانشگاه گيلان - رشت14 دانشگاه يزد15 دانشگاه كاشان11 دانشگاه زنجان15 دانشگاه مازندران - بابلسر19 دانشگاه شهيد چمران اهواز8 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان21 دانشگاه گلستان - گرگان8 دانشگاه شهرکرد12 دانشگاه سمنان24 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز11 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر14 دانشگاه صنعتي كرمانشاه3 دانشکده فني ومهندسي گرمسار7 دانشگاه دامغان5 دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار7 دانشگاه رازي کرمانشاه3 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار9 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل5 دانشگاه لرستان - خرم آباد5 دانشگاه فسا4 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون2 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان8

علوم کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

بیضایی بنیامین

از ميانه

3 سال از دهم

روزانه

علما محمد علی

از زرقان

3 سال از دهم

روزانه

حسین پور علی

از سلماس

3 سال از دهم

روزانه

مشتاقیون سیدسینا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

معدنی مبین

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

زارع محمدمهدی

از مرودشت

2 سال از يازدهم

روزانه

تابش سروش

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

جهان زاد سروش

از رشت

1 سال از دوازدهم

روزانه

فاضلی مهرکیا

از اروميه

1 سال از دوازدهم

روزانه

عبداللهی امیرصدرا

از گرگان

1 سال از دوازدهم

روزانه

پیشکو رضا

از مرودشت

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:34:48 PM
Menu