قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی الکترونيک و مخابرات دريايي

10 نفر قبولی های دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته ی الکترونيک و مخابرات دريايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
9 نفر

الکترونيک و مخابرات دريايي

الکترونيک و مخابرات دريايي-دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

کمالی ابوالفضل

از دزفول

3 سال از دهم

روزانه

تنگستانی زهرا

از خرمشهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

غزلی اسماء

از خرمشهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

مهرائین مهراد

از رودهن

1 سال از دوازدهم

روزانه

حیدرزاده رضا

از هفشجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

تقوی زاده علیرضا

از بندر دير

1 سال از دوازدهم

روزانه

مطهرنیا محمدمهدی

از جهرم

1 سال از دوازدهم

روزانه

بابا کرمی احسان

از كرج

1 سال

روزانه

هاشمی روشنا

از اهواز

1 سال از دوازدهم

روزانه

شهبازی خواه مجتبی

از شهركرد

1 سال

روزانه
6/2/2023 6:27:25 AM
Menu