قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي ماشين الات دريايي

4 نفر قبولی های دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته ی مهندسي ماشين الات دريايي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي ماشين الات دريايي

مهندسي ماشين آلات دريايي-دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

معیری زاده مجید

از اهواز

4 سال

مناطق محروم

قیسی علی

از آبادان

2 سال از يازدهم

روزانه

اله دادی حسن

از جهرم

1 سال از دوازدهم

روزانه

شریعتمداری محسن

از قشم

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:05:59 AM
Menu