قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي الکترونيک هواپيمايي

15 نفر قبولی های مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور در رشته ی مهندسي الکترونيک هواپيمايي
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
6 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

مهندسي الکترونيک هواپيمايي

مهندسي الکترونيک هواپيمايي-مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور

مطلبی امیر

از قائن

3 سال از دهم

روزانه

حسینی امیرعلی

از كرج

3 سال از دهم

روزانه

بابایی میلاد

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

عاشوری صفت سعید

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

مرادی بابک

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

خادم فرزاد

از تنكابن

2 سال از يازدهم

روزانه

یوسف پور امیرمسعود

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

صدیقی امناب امیرحسین

از اسلام‌شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

دادرند احسان

از سبزوار

1 سال از دوازدهم

روزانه

دربانی علی

از ايلخچي

1 سال از دوازدهم

روزانه

نقدی مرتضی

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

رحیمی آذر علی

از شبستر

1 سال از دوازدهم

روزانه

صیدی محمدحسام

از شهريار

1 سال

روزانه

چهارلنگی زنگنه امین

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

براتی فرد محمدعلی

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:23:08 PM
Menu