قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم مهندسي

10 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم مهندسي
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم مهندسي-دانشگاه تهران

علیالی متین

از مهاباد

4 سال از نهم

روزانه

احمدی سید شایان

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

پرهیزگار امیرحسین

از برازجان

2 سال از يازدهم

روزانه

اسفندیارپور محمد

از كرمان

2 سال از يازدهم

روزانه

محمدی ابوالفضل

از بابل

2 سال از يازدهم

روزانه

صادقیان محمدسروش

از سنندج

2 سال از يازدهم

روزانه

کمالی امیررضا

از بجنورد

2 سال از يازدهم

روزانه

اخوان نوید

از تبريز

2 سال از يازدهم

روزانه

طهرانچی آرمیتا

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

قدیانی علی

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:57:42 AM
Menu