قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي انرژي

14 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران در رشته ی مهندسي انرژي
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

مهندسي انرژي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

رشید محمد

از بجنورد

5 سال از هشتم

روزانه

علمداری احسان

از ايلخچي

4 سال از نهم

روزانه

خاتمی مهنا

از زنجان

4 سال از نهم

روزانه

عموزاده صبا

از بابلسر

3 سال از دهم

روزانه

حسینقلی پوراقدم طسوج نادر

از شبستر

3 سال از دهم

روزانه

ذوالقدریها شایان

از قزوين

2 سال از يازدهم

روزانه

جوادی امین محمدرضا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

دارابی یاسمین

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

عزیزیان مژده

از آباده

1 سال از دوازدهم

روزانه

نوری پوریا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

جراح نجفی ابوالفضل

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

اسمعیل زاده فسایی موژان

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

صاف دلویی مطهره

از مشهد

1 سال

روزانه

سیف نیایش

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:52:00 AM
Menu