قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي ساخت وتوليد

10 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران در رشته ی مهندسي ساخت وتوليد
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مهندسي ساخت وتوليد-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

محمدنژاد یاسین

از قره‌ضياءالدين

4 سال از نهم

روزانه

عبداللهی متین

از شوش دانيال

3 سال از دهم

روزانه

ایمانی امین

از كرج

3 سال از دهم

روزانه

خان احمدی امیرعباس

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

بیطرف محمدحسین

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

لاور محمدعرفان

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

دهقانی فیروزآبادی بهار

از اردكان

2 سال از يازدهم

روزانه

کفاشیان انوشیروان

از شوشتر

1 سال از دوازدهم

روزانه

کاویانی منفرد متینا

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

ابراهیمی علی

از شازنداراك

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:28:31 AM
Menu