قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندس ايمني وبازرسي فني

11 نفر قبولی های دانشگاه صنعت نفت در رشته ی مهندس ايمني وبازرسي فني
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

مهندس ايمني وبازرسي فني-دانشگاه صنعت نفت

صندید سید عباس

از تهران

4 سال از نهم

روزانه

کهن پور مهدی

از شهرضا

3 سال از دهم

روزانه

جعفری سعید

از بندر کنگ و چارک

3 سال از دهم

روزانه

عاشوری پرهام

از شهرضا

2 سال از يازدهم

روزانه

حسن پور امیرمسعود

از قم

2 سال از يازدهم

روزانه

روح الامینی آهنگر امیرحسین

از بابل

1 سال از دوازدهم

روزانه

زارع نگین

از مرودشت

1 سال از دوازدهم

روزانه

ضیائی محمد

از عجب شير

1 سال از دوازدهم

روزانه

ساده زاده دزفولی محمد

از دزفول

1 سال

روزانه

بیداری دانیال

از بوشهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

رفعت خو یوسف

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:51:55 AM
Menu