قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي ايمني صنعتي

7 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران در رشته ی مهندسي ايمني صنعتي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

مهندسي ايمني صنعتي-دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

کوثری مهر امیر

از كرج

3 سال از دهم

غير انتفاعي

محبی فاطمه

از كرج

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

خداوردی مائده

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

عبدالملکی امیرحسین

از تهران

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

درایتی دانیال

از كرج

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

رحیمی زهرا

از تهران

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

خندان ملیکا

از كرج

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي
6/2/2023 6:10:56 AM
Menu