قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم و مهندسي آب

7 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی علوم و مهندسي آب
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

علوم و مهندسي آب-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

خدادادی مهسان

از كرج

3 سال از دهم

روزانه

دادگر کسری

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

حجت پور سید امیر رضا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

رضوی فرد یاسمین

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

گشانی فائزه

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

قربانی فرناز

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

آقااحمدی علی

از هشتگرد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:12:24 AM
Menu