قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

3 نفر قبولی های دانشگاه گيلان - رشت در رشته ی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي-دانشگاه گيلان - رشت

افشار آیدین

از رشت

4 سال از نهم

نوبت دوم

برزگر هستی

از رشت

1 سال از دوازدهم

روزانه

قربان پوردره پشتی امین

از رشت

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:38:03 PM
Menu