قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

مفاخری متین

از كرج

3 سال از دهم

روزانه

ابوئی مهریزی ریحانه

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:09:39 AM
Menu