قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) در رشته ی مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي-دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

شرفی زهرا

از اهواز

2 سال از يازدهم

روزانه

زیدی مورینه سعید

از نورآباد

1 سال

روزانه
6/6/2023 2:32:07 AM
Menu