قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی رياضي

31 نفر قبولی های پرديس شهيد بهشتي - مشهد در رشته ی رياضي
17نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
11 نفر
1 سال دانش آموز کانون
14 نفر

آموزش رياضي-پرديس شهيد بهشتي - مشهد

فخامی مصطفی

از فريمان

7 سال از ششم دبستان

فرهنگيان

بهرامی رضا

از تربت جام

5 سال از هشتم

فرهنگيان

سلطانی امیر

از تربت جام

4 سال از نهم

فرهنگيان

شهیدی مزرعه شیخ علیرضا

از خواف

4 سال از نهم

فرهنگيان

محمدزاده مجید

از مشهد

4 سال از نهم

فرهنگيان

باقرزاده ابوالفضل

از رشتخوار

3 سال از دهم

فرهنگيان

جعفری آنی امیرحسین

از مشهد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

اعتمادی محمد

از فردوس

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

صدری محسن

از كاشمر

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

غفوری حسن آبادی مهدی

از مشهد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

عابدی علی

از رشتخوار

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

بهاری نژاد سجاد

از نيشابور

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

لک زایی امیرحسین

از مشهد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

کاهانی سجاد

از قوچان

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

یوسفی ابوذر

از صالح آباد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

رمضانی مقدم مجتبی

از رشتخوار

2 سال

فرهنگيان

سیستانی محمد

از در‌گز

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

موسویان نیا سید محمد

از مشهد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

رستمی یاسین

از سبزوار

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

احدی شهری رضا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

زعفرانی علی

از مشهد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

بهره مند خیرآبادی رضا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

شجاع مهدی

از خواف

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

سروری مصطفی

از خواف

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

وارسته مرتضی

از مشهد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

سردارآبادی عارف

از نقاب سبزوار

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

حجتی نژاد مهدی

از نقاب سبزوار

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

کیوانلوشهرستانکی علی

از جغتاي

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

آخوندی تخته جان امیرحسین

از بيرجند

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

زاده سلیم موشکی علی

از كاشمر

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

مقطه باز امید

از خواف

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 5:12:49 AM
Menu