قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی شيمي

4 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی شيمي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

شيمي کاربردي-دانشگاه تهران

چالش کرکرد آسیابی هدیه

از قائم شهر

3 سال از دهم

روزانه

گلبازهنزایی امیرحسین

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

سجادیه سیدشایان

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

عظمی آیدین

از تبريز

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:46:22 PM
Menu