قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی کارشناسي چند رسانه اي

4 نفر قبولی های دانشگاه هنر اسلامي تبريز در رشته ی کارشناسي چند رسانه اي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

کارشناسي چند رسانه اي

چند رسانه اي-دانشگاه هنر اسلامي تبريز

ثروت علی

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

عظیمی روشنک

از تبريز

2 سال

روزانه

سهندی کیان

از بجنورد

1 سال از دوازدهم

روزانه

زارعی چنزق زهرا

از تبريز

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:59:56 AM
Menu