قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مديريت کسب و کارهاي کوچک

1 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) در رشته ی مديريت کسب و کارهاي کوچک
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مديريت کسب و کارهاي کوچک-دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

علی پور رقیه

از شهر قدس

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي
6/6/2023 4:15:48 AM
Menu