قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم قرآن و حديث

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم در رشته ی علوم قرآن و حديث
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم قرآن و حديث-دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم

حیاتی محمدرضا

از ماه شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:42:16 AM
Menu