قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی فقه و حقوق

3 نفر قبولی های دانشگاه شهيد مطهري در رشته ی فقه و حقوق
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

فقه و حقوق اسلامي-دانشگاه شهيد مطهري

موسی زاده عرفان

از چالوس

2 سال

نوبت دوم

طهرانی محمدمهدی

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

میر مجید

از زاهدان

1 سال

روزانه
6/4/2023 5:03:15 AM
Menu