قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی اقتصاد

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی اقتصاد
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

اقتصاد-دانشگاه تهران

موسوی سید امیر حسین

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

چراغعلی علی

از شهريار

2 سال از يازدهم

روزانه

ایوانیان نوید

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

احمدی آیدا

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

نجاریان حسن

از سمنان

1 سال

روزانه

حمیدی سروش

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

میرزاحسینی زرندی مهدی

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

ملکشاهی محمدایمان

از خرم آباد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:16:42 PM
Menu