قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی آموزش تربيت بدني

2 نفر قبولی های پرديس نسيبه - تهران در رشته ی آموزش تربيت بدني
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

آموزش تربيت بدني-پرديس نسيبه - تهران

رضایی فیروزجاه سحر

از اسلام‌شهر

4 سال از نهم

فرهنگيان

حیدری سیدسعید

از پاوه

2 سال از يازدهم

فرهنگيان
6/4/2023 4:40:24 AM
Menu