قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی گردشگري

1 نفر قبولی های دانشگاه هنر اصفهان در رشته ی گردشگري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

گردشگري-دانشگاه هنر اصفهان

پیکار محمدعلی

از انار

2 سال از يازدهم

روزانه
6/10/2023 5:01:54 PM
Menu