قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان انگليسي

9 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان انگليسي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

زبان انگليسي

دانشگاه تهران9 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران4 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران15 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد12 دانشگاه خوارزمي -محل تحصيل کرج 7 دانشگاه شيراز11 پرديس نسيبه تهران(محل تحصيل شهيدباهنرتهران) 4 پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر14 پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان20 دانشگاه الزهرا(س) - تهران4 پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل16 دانشگاه گيلان - رشت10 پرديس شهيد بهشتي - زنجان7 دانشگاه تبريز9 پرديس شهيد بهشتي - مشهد16 پرديس زينب کبري (س) - اراك17 پرديس دکتر شريعتي - ساري10 دانشگاه اصفهان10 دانشگاه فردوسي - مشهد15 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 7 پرديس شهيد باهنر - كرمان11 پرديس نسيبه - تهران9 پرديس شهيد رجايي - سمنان7 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل14 دانشگاه مازندران - بابلسر21 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين15 دانشگاه رازي کرمانشاه5 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر7 پرديس شهيد باهنر - اصفهان9 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز19 دانشگاه شهيد چمران اهواز8 دانشگاه بوعلي سينا - همدان10 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز14 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز12 دانشگاه كردستان - سنندج19 دانشگاه يزد10 دانشگاه سمنان3 دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)8 دانشگاه خليج فارس - بوشهر8 پرديس شهيد باهنر - اراك9 پرديس رسالت - زاهدان5 دانشگاه گلستان - گرگان12 دانشگاه كاشان18 دانشگاه قم5 دانشگاه زنجان25 دانشگاه گنبد3 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل12 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3 دانشگاه اروميه10 پرديس شهيد مطهري - زاهدان5 دانشگاه لرستان - خرم آباد4 دانشگاه نيشابور7 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون4 پرديس شهيد چمران - تهران10 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان16 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار9 دانشگاه جهرم6 دانشگاه شهرکرد4 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان19 دانشگاه اراک 10 دانشگاه دامغان8 دانشگاه ملاير4 دانشگاه بيرجند6 دانشگاه صنعتي شاهرود6 دانشگاه مراغه10 دانشگاه ياسوج11 دانشگاه ايلام1 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)8 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان13 دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم9

زبان و ادبيات انگليسي-دانشگاه تهران

حسینی آرین

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

علی محمدی لیلا

از شاهرود

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدزاده تهمتنی آیدا

از بابل

2 سال دهم و دوازدهم

روزانه

نصرت الله مرضیه

از اهواز

1 سال دوازدهم

روزانه

ترابی آرین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

چاوش پور فرشته

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خلیلی فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

رنجبریان سارا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

سوزنگری آناهیتا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:54:17 AM
Menu