قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان فرانسه

6 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی زبان فرانسه
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

زبان و ادبيات فرانسه-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

میرشاکی فاطمه سادات

از قم

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

جلالی مبینا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بنایی تینا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

نوبت دوم

رجب پور مهدی روژان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

مهدوی فیض آبادی ثمین

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

نژادحمزه سیدسینا

از كاشمر

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:26:13 AM
Menu