قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان آلماني

2 نفر قبولی های دانشگاه شهيد بهشتي - تهران در رشته ی زبان آلماني
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

زبان وادبيات آلماني-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

ملکی مهگل

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه

حسینی یکتا

از فرديس

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:06:39 AM
Menu