قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان اسپانيايي

4 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان اسپانيايي
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

زبان اسپانيايي-دانشگاه تهران

قاضی نژاد عاطفه

از چالوس

1 سال دوازدهم

روزانه

غلامی فائزه

از تيران

1 سال دوازدهم

روزانه

یوسفیان آرانی لیلا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

محمدی زاده نیلوفر

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:44:21 PM
Menu