قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی طراحي صنعتي

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی طراحي صنعتي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

طراحي صنعتي-دانشگاه تهران

عرب کوهسار ملیکا

از گنبد

4 سال پنجم دبستان و نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کمالی ترانه

از مشهد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

فرهادی آراد

از همدان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سراج احمدی هیوا

از تربت جام

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقان نیری مهدیه

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سیدالحسینی سیده مهلا

از تايباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

میرحسینی سیدمحمدعرفان

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

کشفی سیده هما

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:57:42 AM
Menu