قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی سينما

9 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی سينما
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

سينما-دانشگاه هنر تهران

خدابنده لو محمدحسین

از قم

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

زردار حمیدرضا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدی ماهان

از كرمانشاه

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رستمی دانیال

از همدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دارابی زهرا

از محمد شهر

1 سال دوازدهم

روزانه

غزی اصل نرگس

از اهواز

1 سال دوازدهم

روزانه

پویاارجمند پارسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

باقری مقدم محمدهادی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

دهاقین محمدعلی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:11:14 AM
Menu