قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی بازيگري

1 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی بازيگري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

بازيگري -دانشگاه تهران

طاهری ابرندآبادی بهراد

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:08:33 PM
Menu