قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی نوازندگي موسيقي جهاني

3 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی نوازندگي موسيقي جهاني
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

نوازندگي موسيقي جهاني-دانشگاه تهران

فرندی سیدسپهر

از زنجان

5 سال پنجم دبستان تا هشتم و دوازدهم

روزانه

سرلک زهرا

از نظرآباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نوروزی آراد

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:30:34 AM
Menu