قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی آهنگسازي

1 نفر قبولی های دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) در رشته ی آهنگسازي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

آهنگسازي-دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج)

ویسی فرد آرام

از مريوان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:21:25 AM
Menu