قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی نمايش عروسکي

1 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی نمايش عروسکي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

نمايش عروسکي-دانشگاه هنر تهران

مرادی پژال

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:10:28 AM
Menu