قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی گرافيک

4 نفر قبولی های دانشکده فني و حرفه اي دختران تهران - دکترشريعتي در رشته ی گرافيک
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

گرافيک-دانشکده فني و حرفه اي دختران تهران - دکترشريعتي

حیدری محنا

از كرمانشاه

1 سال دوازدهم

روزانه

نیکو ایدا

از اهواز

1 سال دوازدهم

روزانه

ساکی زهرا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

داور یاسمن

از شهرجديد پرند

1 سال دوازدهم

نوبت دوم
6/2/2023 4:35:39 AM
Menu