قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی کارشناسي فرش

2 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی کارشناسي فرش
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

فرش-دانشگاه هنر تهران

قباخلو محمدحسین

از گرمسار

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

علی آبادی محمدامین

از سبزوار

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:21:48 PM
Menu