قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی کارگرداني تلويزيون

3 نفر قبولی های دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در رشته ی کارگرداني تلويزيون
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

کارگرداني تلويزيون-دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

سعیدی زینب

از درچه پياز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ابارقی علی

از بم

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سنجری محمد

از شهربابك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:56:47 AM
Menu