قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی طراحي صحنه

1 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی طراحي صحنه
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

طراحي صحنه-دانشگاه هنر تهران

رسول زاده جوان نژاد مهرداد

از مهاباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:50:29 PM
Menu