قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی مرمت آثار تاريخي

2 نفر قبولی های دانشگاه هنر اصفهان در رشته ی مرمت آثار تاريخي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مرمت بناهاي تاريخي-دانشگاه هنر اصفهان

غلامی عارفه

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

مومنی محمدامین

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 3:48:09 AM
Menu