قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی آموزش هنر

6 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان در رشته ی آموزش هنر
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

آموزش هنر-پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

دانشمند سارا

از گچساران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

فرهنگيان

احمدی عسل

از گچساران

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

شمس الدینی زارچ حمیده

از يزد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

زینل پوری ترک آباد عارفه

از اردكان

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

بلک مهسا

از اهواز

1 سال دوازدهم

فرهنگيان

انصاری زینب

از شهركرد

1 سال دوازدهم

فرهنگيان
6/10/2023 6:09:17 PM
Menu