قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی كارشناسي ارشد علوم قضايي

23 نفر قبولی های دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري در رشته ی كارشناسي ارشد علوم قضايي
15نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

پناهی جلودار علیرضا

از مشكين شهر

7 سال چهارم و ششم دبستان و از هشتم تا دوازدهم

روزانه

مشایخی علی

از جيرفت

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پرفروغ افشین

از دهدشت

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

یونس نژاد آرین

از تالش

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدزاده یاسین

از چمستان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نادری علی

از دهدشت

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مرتضوی سیدحامد

از بجنورد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رمضانی امیرحسام

از قرچك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ایمانی نسب مهرشاد

از دزفول

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حقیقی پور سجاد

از بيرجند

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

آقاوردی زاده حسین

از شوط

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

آخوند زردینی علی

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پورقاسم امیرعلی

از اردبيل

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

جمنی راد امیرحسین

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاجی حسنی علی

از آران و بيدگل

2 سال دهم و دوازدهم

روزانه

رحمانی محسن

از رباط كريم

1 سال دوازدهم

روزانه

ملکی حسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

محمدی علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

قلندری سیدمهدی

از رامسر

1 سال دوازدهم

روزانه

نوروزی مهدی

از سلماس

1 سال دوازدهم

روزانه

صادقی مقدم محمدرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بهنام علی

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

شهسواری محمدباقر

از قزوين

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:15:57 AM
Menu