قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی کارشناسي ارشد معارف اسلامي

1 نفر قبولی های دانشگاه امام حسين(ع) - تهران در رشته ی کارشناسي ارشد معارف اسلامي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر

کارشناسي ارشد معارف اسلامي

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي ومديريت گرايش مديريت سازمان-دانشگاه امام حسين(ع) - تهران

زارعی علیرضا

از مرودشت

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:26:38 AM
Menu